'Krist' Perawat

Fall in Love When Ready.

แต่ละคนมี “ความพร้อม” ที่ต่างกันไปอันประกอบด้วยหลายปัจจัย ในวันที่ฝนตกบางคนพร้อมฝ่าลมฝนแม้ไม่มีร่มสักคัน ส่วนบางคนอาจรู้สึกพร้อมมากกว่าเมื่อสวมเสื้อกันฝนและถือร่มอีกคันกางกั้นละอองฝนให้คนข้างกาย ฮักฉบับนี้พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักของ ‘คริส’ พีรวัส ในวัย 26 ที่อาจกล่าวได้ว่ามีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิม

Buy at 'All Online'Buy at 'Shop At 24'Buy E-book at 'Meb'